Rotační olejové vývěvy - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

Rotační olejové vývěvy

Rotační olejové vývěvy patří k nejčastěji používaným vývěvám pro získávání hrubého i vysokého vakua. Jsou velmi odolné a spolehlivé, bez ohledu na to, zda se používají jako podpůrné vývěvy pro vytváření potřebného před-vakua pro vysoko-vakuové vývěvy nebo jako samostatné vývěvy. Rotační olejové vývěvy se používají jako primární vývěvy vakuových systémů. Můžou čerpat přímo od atmosféry a ve spojení s dalšími druhy vývěv můžou být použity pro čerpání velkých objemů i pro dosažení vysokého vakua. Nevýhodou těchto vývěv je možnost zpětného úniku olejových par do vakuové aparatury.

Rotační olejové vývěvy patří mezi transportní mechanické vývěvy, dodávají téměř konstantní objemový průtok s nízkou pulzací bez ohledu na druh plynu. Princip činnosti je založen na excentricky uloženém rotoru se dvěma nebo více pohyblivými lopatkami, který se otáčí ve skříni. Při otáčení rotoru dochází k transportu molekul od vstupu na výstup a postupné kompresi plynu, stlačený plyn je vyfukován výstupními ventily. Rotační olejové vývěvy jsou mazány olejem. Speciální vakuové oleje, nazývané též jako provozní kapaliny, se starají mimo jiné o utěsnění a mazání součástí vývěvy, což umožňuje velmi nízký mezní tlak. Olejové mazání navíc zajišťuje dlouhou životnost i v nepřetržitém provozu. Olejovou náplň vývěvy volíme podle aplikace od minerálních olejů až po PFPE s ohledem na povahu a agresivitu čerpaných plynů. Pro čerpání kondenzovatelných par se využívá funkce gas-balast.
Rotační olejové vývěvy se vyrábějí v širokém rozsahu čerpacích rychlostí od 1.25 m3/hod až do 1600 m3/hod. Podle použití jsou konstruovány s různými mezními tlaky – typicky od 0.5 hPa do 0.001 hPa. Při výběru vývěvy jsou k dispozici dva různé typy:
  • jednostupňové rotační olejové vývěvy - vhodné pro pracovní tlak převážně v oblasti hrubého vakua
  • dvoustupňové rotační olejové vývěvy - vhodné pro procesy v oblasti vysokého vakua

Mnoho rotačních olejových vývěv je k dispozici s magnetickou spojkou. Tím odpadá potřeba hřídelových těsnicích kroužků, které jsou u tohoto typu vývěv jinak běžné. Údržba hřídelové ucpávky je proto zbytečná a díky magnetické spojce se zabrání úniku oleje.
Maximální životnosti i při náročných procesech dosáhneme správnou volbou oleje - provozní kapaliny, což umožňuje rotační vývěvu ještě lépe přizpůsobit procesu. Výrobci vývěv nabízí speciální oleje pro korozní procesy. Všechny provozní kapaliny jsou vyvinuty speciálně pro příslušný typ vývěvy.
Použitím dalšího příslušenství lze oblast použití rotačních olejových vývěv ještě rozšířit. Použitím vymrazovačů nebo adsorpčních odlučovačů lze oddělit agresivní média před vývěvou a prodloužit tak životnost vývěvy. Odlučovače olejové mlhy na výstupu čerpadla zajišťují čistý odpadní vzduch.

Výhody rotačních olejových vývěv:
  • Spolehlivost - díky své jednoduché konstrukci jsou rotační vývěvy extrémně spolehlivé a mají dlouhou životnost.
  • Výkon - rotační olejové vývěvy mohou pokrýt široký rozsah průtoků a tlakových rozsahů, což umožňuje jejich použití v hrubém i vysokém vakuu.
  • Všestrannost - vzhledem k tomu, že rotační olejové vývěvy jsou vyrobeny převážně z mechanických součástí vyznačujících se vysokou odolností, jsou schopny čerpat plyny s vysokým obsahem pevných látek a agresivních chemikálií. Lze je tedy použít i v procesech s hromadícími se nečistotami a agresivními médii.
  • Snadná údržba - další výhodou je snadná údržba. Komponenty jsou rychle dostupné a v mnoha případech je může uživatel udržovat bez cizí pomoci.
  • Nízká hlučnost - ve srovnání s jinými vývěvami mají rotační olejové vývěvy relativně nízkou hlučnost.

Dvoustupňová vysoce výkonná rotační lamelová vývěva s čerpací rychlostí 2,5 m3/h
Cena a dostupnost na dotaz
(obvykle skladem u dodavatele)
Vložením do košíku poptáte
0,00 Kč(bez DPH)
Přidat
Rootsova a rotační vývěva Rotační vývěva Pfeiffer Vacuum Sestava rotačních vývěv Ex vývěva
Základy správné péče o rotační olejové vývěvy:
1. Neškrťte výfukové potrubí
Škrcení výfukového potrubí může způsobit mnoho vážných problémů. Redukce nebo úplné zneprůchodnění mohou vést ke snížení čerpací rychlosti, přehřátí vývěvy a k jejímu následnému poškození. Zajistěte, aby potrubí mělo minimálně stejnou světlost jako výstup vývěvy, nebylo ničím blokováno, ani hromaděním procesních usazenin. Pravidelnou a důkladnou údržbou zajistěte čistotu výfukového potrubí.
2. Zajistěte dostatečné chlazení vývěvy
Rotační olejové vývěvy jsou zpravidla vzduchem chlazené. Ke správné funkci je potřeba vývěvu umístit na vhodné, dobře větrané místo. Při provozu vývěvy v uzavřené skříni, je nutné zajistit její dostatečné aktivní chlazení. Přehřátí způsobí var oleje a poškození vývěvy.
3. Používejte kvalitní filtry
Pokud máte v procesu pevné částice je nutné zabránit jejich vstupu do vývěvy. Na trhu je široká nabídka filtrů, často je možné tyto filtry dodat jako volitelné příslušenství přímo od výrobce vývěvy.
4. Používejte gas ballast ventil
I za běžných atmosférických podmínek vstupuje do vývěvy určité množství vlhkosti. Dlouhodobé vystavení těmto podmínkám způsobuje zhoršení dosažitelného tlaku. Vyšší obsah vlhkosti může způsobit selhání těsnění.  Používání „gas ballast“ ventilu je nejlepším způsobem, jak zbavit vývěvu veškeré vodní páry.
5. Eliminujte olejovou mlhu na výstupu
Olejová mlha (kouř) z výfuku vývěvy představuje zdravotní riziko a může způsobovat zvýšené opotřebení vývěvy. Použitím vhodného výfukového filtru lze mlhu úspěšně odfiltrovat a zachytit, některé filtry vracejí olej zpět do vývěvy. Opět se většinou jedná o volitelné příslušenství k vývěvě.

Dodržováním výše uvedených doporučení zajistíte dlouhou životnost vaší vývěvy. Zajistí vám také snížení servisních nákladů a minimalizují rizika prostoje v důsledku poruchy nebo selhání vývěvy. Tyto a další informace naleznete v manuálech k vývěvám.
Jiří Štěpán
Pohoří 213, CZ518 01 Dobruška
tel.: +420 603 903 521
Návrat na obsah